การรับประกันสินค้า

Refund Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Policy

นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทมีนโยบายในการรับประกันสินค้าและความพึงพอใจของท่านต่อคุณภาพของสินค้าทุกชนิดที่จัดจำหน่ายโดยตรงจาก บริษัท เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด  ท่านสามารถใช้สิทธิ์ “เปลี่ยนสินค้า” หรือ “คืนสินค้าและคืนเงิน” ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า โดยสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

สภาพสินค้า คืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า
ยังไม่ถูกเปิดบรรจุภัณฑ์ ได้ ได้
เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว แต่ยังไม่ถูกใช้งาน ไม่ได้ ได้
เปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ถูกใช้งานแล้ว ไม่ได้ ได้

1. สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ

2. สินค้าไม่ตรงตามเนื้อหาที่ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง เช่น เว็บไซต์ระบุว่าปริมาณ 100 มล. แต่สินค้าที่ได้รับ 30 มล.

3. สินค้ามีตำหนิ หรือ ชำรุดจากคลังสินค้า หรือจากการขนส่ง จนไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ เช่น ถูกกระแทกจนหัวฉีดสเปรย์แตก ทำให้ฉีดน้ำยาไม่ออก , ขวดแตกจนเนื้อโลชั่นไหลออกมา

4. สินค้าหมดอายุ หรือ ใกล้หมดอายุ (ต่ำกว่า 6 เดือน)

1. ส่งคำร้องทางแบบฟอร์ม

ท่านสามารถส่งคำร้องได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่งเท่านั้น หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคำร้องขอคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี 

2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันคำร้องของท่านทาง SMS

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำร้องเบื้องต้นของท่านภายใน 3 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อทาง SMS ท่านสามารถติดตามการดำเนินการได้จากช่องทางที่ท่านสั่งซื้อ หรือส่งอีเมล th-cs@asian-bridge.com


3. จัดส่งสินค้าคืนบริษัท

ท่านมีหน้าที่จัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทภายใน 3 วันหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน โดยส่งสินค้ากลับมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ โปรดบันทึกหมายเลขติดตามพัสดุไว้เพื่อความรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุขัดข้องจากผู้ให้บริการจัดส่ง  ในกรณีที่ท่านไม่ได้ส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในทุกกรณี


บริษัท เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 591 อาคารยูบีซี 2 ชั้น 21 ห้อง 2105-6C
ซอยสุขุมวิท 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฯ  10110

4. บริษัทตรวจรับ/ตรวจสอบสินค้าที่มีปัญหา

เราจะดำเนินการตรวจสอบว่าสินค้ามีปัญหาตรงตามที่ท่านยื่นคำร้องหรือไม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับสินค้าคืน กรณีที่ทางบริษัทฯ ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ท่าน


5. รอรับเงินคืน หรือ สินค้าชิ้นใหม่

  • คืนสินค้าและคืนเงิน : เราจะดำเนินการคืนเงินให้ท่านตามช่องทางที่ท่านได้ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับเงินในทุกกรณี
  • เปลี่ยนสินค้า : เราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้ท่านตามข้อมูลจัดส่งที่ท่านได้ระบุไว้ ภายใน 5 วันทำการ โดยไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวันที่ท่านจะได้รับสินค้า ขึ้นอยู่กับการจัดส่งของผู้ให้บริการจัดส่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่จัดส่งใหม่ในทุกกรณี

หมายเหตุ

– ท่านต้องส่งคำร้องภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่งเท่านั้น หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้าให้ในทุกกรณี

– ในกรณีที่ท่านไม่ได้จัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ คำร้องของท่านถือเป็นโมฆะ

– หากสินค้าที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ขอคืนเงิน เป็นสินค้าที่อยู่ในชุดโปรโมชันส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องคืนสินค้าอื่นที่รวมอยู่ในชุดโปรโมชันนั้นๆ พร้อมกันด้วย

– การอนุมัติให้สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก่อนในทุกกรณี

– ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้รับและตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า และจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ลูกค้า

– สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารแสดงรายการสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์

– สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม เป็นต้น

– สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการคืนเงิน / เปลี่ยนสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ดำเนินการและจัดการโดย บจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) และได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เรา” และ “ข้อตกลงนี้”)

การเข้าเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้” หรือ “ผู้ใช้งาน”) ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของบจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) (“เรา”) กฎหมายที่ใช้บังคับ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไปและที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) โดยผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้ตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้จึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาผู้ใช้ยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

1. ข้อตกลงทั่วไป

1.1 ข้อตกลงนี้ควบคุมเว็บไซต์และบริการการขายของบริษัทของเราและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

1.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้  ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และรายละเอียดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

1.3 การใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ ถือว่าผู้ใช้รับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากผู้ใช้ไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ผู้ใช้สามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา

1.4 เมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ เราถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ  และผู้ใช้ยินยอมให้เราดำเนินการจัดการข้อมูลของผู้ใช้ได้ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนหรือไม่ก็ตาม

1.5 การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยผู้ใช้ ผู้ใช้ย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ

1.6 เราได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏ หรือคำบรรยายในเว็บไซด์  หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์ สี หรือจากการบรรจุภัณฑ์ เราถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ใช้เท่านั้น เราไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

2. การซื้อสินค้า

2.1 ผู้ใช้สามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ได้

2.2 เมื่อผู้ใช้เสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อบนเว็บไซต์การขายนี้ ผู้ใช้และเราจะสร้างข้อตกลงการขายและการซื้อสินค้า

2.3 บริการจัดส่งสินค้าที่ให้บริการโดยบริการนี้จำกัดเฉพาะช่วงการจัดส่งที่ให้บริการโดยบริษัทจัดส่งที่กำหนดโดยเรา

2.4 สินค้า ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า ขนาดของผลิตภัณฑ์ และราคา ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

2.5 เราอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้ หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี  หรือเลิกทำการผลิต  หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้เราไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับผู้ใช้ได้  โดยเราจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับผู้ใช้ต่อไปตามระบบ

2.6 รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะภายนอกของสินค้าเท่านั้น  ขนาด ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์

2.7 เมื่อผู้ใช้ทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซต์แล้วถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของผู้ใช้เท่านั้น  เรายังไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับผู้ใช้ จนกว่าเราจะได้รับแจ้งการชำระเงินที่ตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น

3. เงื่อนไขการชำระเงิน

3.1 การชำระเงินสำหรับการซื้อสินค้าคือยอดรวมของสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้

3.2 ผู้ใช้สามารถชำระค่าสินค้าที่ซื้อในบริการนี้ผ่านตัวเลือกวิธีการชำระเงินที่ระบุในหน้าการชำระเงินของบริการนี้

3.3 เมื่อผู้ใช้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาส่วนบุคคลกับบริษัทบัตร และต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  หากผู้ใช้ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของผู้ใช้

4. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

บริษัทมีนโยบายในการรับประกันสินค้าและความพึงพอใจของท่านต่อคุณภาพของสินค้าทุกชนิดที่จำหน่ายโดยตรงจาก บจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) อ่านรายละเอียดได้ที่ นโยบายการรับประกันสินค้า

5. การใช้และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรอบด้าน เนื่องจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ เราจะจัดการข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราใช้ข้อมูลที่ได้มาในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

5.1 เราพยายามทุกวิถีทางในการปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการที่ครบถ้วน เนื่องจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้ เราจะจัดการข้อมูลที่ได้รับอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราและบริษัทที่ร่วมมือกับเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ขายโลจิสติกส์ที่ให้ความร่วมมือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานดังต่อไปนี้เท่านั้น:

(1) เมื่อผู้ใช้ตกลง

(2) เมื่อบริษัทผู้ออกบัตรที่กำหนดโดยผู้ใช้ต้องการข้อมูลที่ได้รับจากเราในการทำธุรกรรมการชำระเงินค่าสินค้า

(3) เมื่อบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตร้องขอให้เราร่วมมือกับบันทึกการสอบสวนเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิต

(4) จากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย (เช่น เมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ต้องการให้มีการให้ข้อมูลตามกฎหมาย)

(5) ระบุชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อและบริษัทจัดส่ง หรือบริษัทประมวลผลคำสั่งซื้อ หรือสำนักงานขายและหน่วยงานประมวลผลที่เชื่อถือได้อื่น ๆ สำหรับการส่งมอบสินค้าที่ซื้อโดยผู้ใช้

(6) เมื่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่น หรือฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อมูลต้องการให้เราให้ข้อมูลอันเนื่องมาจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือให้ข้อมูลโดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ได้รับผ่านบริการนี้จะถูกนำมาใช้และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมโดยเรา หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องร้องขอคำถามหรืออ่านจากเรา ทำสำเนา เพิ่มเติมหรือแก้ไข และขอให้หยุดการรวบรวมและประมวลผล หรือใช้หรือลบโปรดติดต่อเราและดำเนินการตามขั้นตอน

ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ด้านล่างนี้  หรือ ทำความเข้าใจรายละเอียดพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นี่ >>> คลิก <<<

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1 ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานข้อความ รูปภาพที่เขียน ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพประกอบ ไฟล์ ข้อมูล รายละเอียด เสียง วิดีโอ โครงสร้างเว็บไซต์ หน้าจอเว็บไซต์ การจัดเตรียมและการออกแบบเว็บทั้งหมดเป็นของเว็บไซต์นี้หรือผู้ถือสิทธิ์อื่น ๆ ตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า ฯลฯ เว้นแต่ ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไข แจกจ่าย แจกจ่าย เผยแพร่ต่อสาธารณะ ดำเนินการด้านวิศวกรรมการฟื้นฟู การแยกส่วน หรือการแปลย้อนกลับ

6.2 เมื่อผู้ใช้ละเมิดกฎระเบียบข้างต้นและมีข้อพิพาทกับบริษัทของเราหรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการจัดการข้อพิพาทและจะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียใด ๆ กับเรา

1. คำจำกัดความของผู้ใช้

“ผู้ใช้” หมายถึง ใครก็ตามที่เรียกดูเว็บไซต์นี้หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเรา เป็นผู้ใช้บริการนี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดของผู้ใช้เมื่อเริ่มใช้บริการนี้ในครั้งแรก

2. การลงทะเบียน

เมื่อใช้บริการนี้เพื่อซื้อสินค้าของเรา ท่านต้องสมัครซื้อตามวิธีการที่เรากำหนด

3. ข้อห้ามในการให้บริการนี้

ผู้ใช้ถูกห้ามจากพฤติกรรมดังต่อไปนี้

(1) เมื่อสมัครสมาชิกด้วยข้อมูลปลอม

(2) การกระทำที่ขัดขวางการดำเนินงานของบริการนี้ และการกระทำอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการบริการ

(3) การกระทำที่สร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้รายอื่น หรือผลประโยชน์และความเสียหายของเรา

(4) การกระทำที่ละเมิดผู้ใช้รายอื่น หรือสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว และสิทธิ์อื่น ๆ ของเรา หรือการกระทำที่อาจกระทบต่อสิทธิดังกล่าว

(5) การใช้กล่องจดหมายอีเมลอย่างผิดกฎหมาย

(6) การใช้บัตรเครดิตอย่างผิดกฎหมายในบริการนี้

(7) การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เป็นอันตรายต่อธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี หรือมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดขึ้น

(8) การกระทำอื่น ๆ ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม

ความรับผิดในการละเมิดการกระทำที่ต้องห้ามเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะต้องรับผิดในค่าชดเชยทางอาญาหรือทางแพ่ง

4. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ เราไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ และมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงการขายและการซื้อ และยกเลิกคุณสมบัติของผู้ใช้ในการใช้บริการนี้

(1) เมื่อถูกละเมิดธรรมนูญ

(2) เมื่อผู้ใช้ละเมิดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของมาตรา 3 (ข้อห้ามในการให้บริการนี้)  หรือ เมื่อผู้ใช้ใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม ฯลฯ

(3) เมื่อไม่ทราบสถานที่จัดส่งและไม่สามารถส่งสินค้าได้

(4) เมื่อการชำระเงินของบริการนี้ล่าช้าหรือข้อตกลงอื่นไม่บรรลุผล

(5) เมื่อบริษัทผู้ออกบัตรที่กำหนดโดยผู้ใช้แจ้งเราว่าไม่สามารถอนุญาตได้

(6) เมื่อมีปัญหากับความสามารถในการชำระเงินของผู้ใช้ และข้อเท็จจริงได้รับการยืนยันแล้ว

(7) เมื่อสินค้าหมดหรือเลิกผลิตแล้วไม่สามารถจัดส่งได้

5. การจัดการข้อมูลที่ได้รับ

(1) เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า เมื่อเราจำหน่ายสินค้าที่ซื้อตามที่อยู่ที่กำหนดโดยผู้ใช้ ถือว่าได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันแล้ว

(2) เมื่อเราจำเป็นต้องติดต่อผู้ใช้ เราจะต้องติดต่อพวกเขาด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อมีการส่งจดหมาย เราถือว่าเป็นไปตามภาระผูกพัน

(3) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

(4) เราได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในทุกเรื่องที่ได้รับการจัดการตามเนื้อหาที่ลงทะเบียนของผู้ใช้

(5) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ฯลฯ อันเกิดจากการใช้บริการนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

(6) วิธีการติดต่อระหว่างเราและผู้ใช้ขึ้นอยู่กับอีเมลหรือโทรศัพท์ที่ให้ไว้

(7) เมื่อผู้ใช้สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สามเนื่องจากการใช้บริการนี้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้จ่าย และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ

(8) เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ หากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามข้อตกลงนี้ ทั้งเราและผู้ใช้จะต้องมีการเจรจาอย่างจริงใจเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

(9) เมื่อผู้ใช้จ่ายเงินค้างชำระ หรือการละเมิดข้อตกลงอื่น ๆ ทำให้เกิดภาระผูกพัน เราจำเป็นต้องจ้างทนายความ และทนายความจะเรียกเก็บเงินตาม

  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างระมัดระวัง เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมการสั่งซื้อกับเราแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบว่าท่านได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านได้ตกลงและให้ความยินยอมให้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในนโยบายนี้ ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องที่เราอาจมีสำหรับกรณีเฉพาะอื่นๆ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อมูลของท่าน


1. นโยบายความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น

1.1 บจก.เอเชียน บริดจ์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ (เรียกรวม หรือเรียกรายบุคคลว่า “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง ในการให้บริการของเราแก่ท่าน (ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งาน) เราจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และได้รับมาระหว่างการให้บริการแก่ท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.3 เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต จะถูกนำมาเผยแพร่บนหน้านี้ ทั้งนี้หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การที่ท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า (ตามที่ได้กำหนดในเงื่อนไขการใช้) บนเว็บไซต์ หรือการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง จะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่อยู่เสมอ

1.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ร่วมกับประกาศ ข้อกำหนดในสัญญา และข้อกำหนดการให้ความยินยอมอื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเรา และไม่ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่น


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ที่เราได้เข้าถึง

2.2 ระหว่างที่ท่านใช้บริการใด ๆ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ เพศ

(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่งสิ่งของ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และหมายเลขโทรศัพท์

วิธีการที่เรารับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.3 ในระหว่างการให้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (ทั้งแบบโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์)

(2) เมื่อท่านซื้อสินค้าหรือบริการของเราผ่านทางช่องทางใด ๆ

(3) เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้การบริการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่มีบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา หรือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา

2.4 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน บุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และบุคคลอื่นใดที่ให้บริการแก่เราที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านและหรือดำเนินการตามหน้าที่การให้บริการในนามของเราหรือกับบุคคลที่เราร่วมงานด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการชำระเงิน แหล่งข้อมูลทางราชการ ผู้ให้บริการทางการเงิน เครดิตบูโร การจัดส่ง การตลาด และบริการอื่นของคู่ค้า) บริษัทในเครือของเรา หรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา


3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือทางบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

3.1 การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน

(1) เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ บริษัทขนส่งซึ่งเป็นคู่ค้าของเรา) หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กรมศุลกากร) สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน

(2) เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ

(3) เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet)) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก อาทิ ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา

3.2 การตลาดและการโฆษณา

(1) เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่าน หรือที่ท่านได้ร้องขอจากเรา (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว)

(2) เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราเป็นครั้งคราว (ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ท่านเลือกรับข้อมูลดังกล่าว)

(3) เพื่อช่วยเราทำการตลาดและทำการโฆษณา

(4) เพื่อทำการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเราและใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ) ที่ท่านได้อัปโหลดหรือเผยแพร่ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอาจแบ่งปันโดยสาธารณชน (การกระทำอย่างหลังนี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา) เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ ของเรา

(5) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และเพื่อจัดการเรื่องการติดต่อตอบคำถามของท่าน

(6) เพื่อส่งสื่อการตลาดหรือส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายของเราหรือบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มของเราเป็นครั้งคราว (โดยที่คุณได้เลือกที่จะรับข้อมูลดังกล่าว)

3.3 วัตถุประสงค์ทางกฎหมายและการดำเนินการ

(1) เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจจับการทุจริต

(2) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง

(3) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา

(4) เพื่อทำการเก็บสถิติและทำการวิจัยสำหรับใช้ภายในและสำหรับการรายงาน และ/หรือการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

(5) เพื่อดำเนินการสำรวจ รวมถึงทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้ของเรา เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีปัจจุบันของเรา (เช่น เทคโนโลยีการจดจำเสียง ฯลฯ) ผ่านการเรียนรู้ของเครื่องหรือวิธีการอื่นๆ

(6) เพื่อเก็บ เก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(7) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อกำหนดของภาครัฐหรือตามกฎข้อบังคับภายใต้อำนาจการพิจารณาที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลของท่านนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดูแลให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อทำให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บริษัทของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในเครือต้องปฏิบัติตาม (รวมถึงการแสดงชื่อ ข้อมูลการติดต่อ และชื่อบริษัท ของท่าน หากใช้บังคับ)

(8) เพื่อป้องกัน หรือเพื่อสืบสวนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว การทุจริต การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิด ใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน หรือเกี่ยวกับเหตุใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเราหรือไม่

(9) เพื่อการดำเนินการสอบทานธุรกิจ

(10) เมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายใด ๆ ต่อชีวิต สุขภาพ และความปลอดภัย

3.4 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทของเราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีความจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยผู้ประมวลผลข้อมูลและบุคคลที่สามที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่การงานทางธุรกิจในนามของบริษัทของเรา

เราจะแบ่งปันข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามเหล่านั้นเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการเท่านั้น และเราห้ามบุคคลที่สามเหล่านั้นใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด เราจะใช้ความพยายามอุตสาหะอย่างดีที่สุดเสมอ เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่เราทำงานด้วยนั้นจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย

4.1 เราอาจแบ่งปัน (หรือ อนุญาตให้ทำการแบ่งปัน) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ และ/หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สามและ/หรือบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวถึงข้างต้น โดยบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือดังกล่าวอาจจะตั้งอยู่ในหรือนอกนอกราชอาณาจักรของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการ (อาทิ ตัวแทน ผู้ขาย คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับเหมาและหุ้นส่วน) เกี่ยวกับบริการต่างๆ อาทิ บริการชำระเงิน ระบบการขนส่งและการขนส่งสินค้า การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยตลาดและผู้บริโภค การทำแบบสำรวจ สื่อสังคมออนไลน์ การบริการลูกค้า บริการติดตั้ง ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และเว็บโฮสติ้ง เป็นต้น ตลอดจนผู้ให้บริการของบุคคลเหล่านั้น และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

4.2 ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะใช้ความพยายามในการทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล หรือการกระทำใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

4.3 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ การควบรวมและการซื้อกิจการไม่ว่าส่วนใดของธุรกิจของเรา ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เราได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.4 เราอาจถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกนอกราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ดี เราจะไม่ถ่ายโอนหรืออนุญาตให้ทำการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอำนาจศาลดังกล่าว เว้นแต่ว่าการถ่ายโอนนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

4.5 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือบริษัทในเครือของเรา (อาทิ ผู้ให้บริการชำระเงิน เป็นต้น) เพื่อนำเสนอบริการให้แก่ท่าน นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา


5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่เราต้องทำหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย หรือตามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

5.2 เราจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำลายช่องทางที่ข้อมูลอาจสื่อถึงตัวท่าน ทันทีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเก็บรวบรวมนั้นไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป และไม่เป็นการจำเป็นตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป


6. การเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

6.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยการติดต่อมายังเราผ่านข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข และ/หรือ ข้อจำกัดที่กำหนดภายใต้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์

6.2 โปรดรับทราบว่าหากท่านแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราตามวัตถุประสงค์และตามลักษณะที่ระบุด้านบน หรือใช้สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะให้บริการของเราแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใด ๆ ที่เรามีกับท่านต่อไปได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราหยุดให้บริการแก่ท่าน หรือหยุดปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เราขอสงวนสิทธิและสิทธิในการได้รับการเยียวยาใด ๆ ที่เรามีภายใต้กฎหมายในสถานการณ์ดังกล่าว


7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

7.2 ท่านควรรับทราบว่าไม่ว่าอย่างไร ไม่มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือการเก็บรักษาข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ เรามีความตั้งใจอย่างสูงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และมีการตรวจสอบและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เสมอ


8. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก อาทิ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร


9. สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมตามที่ระบุดังต่อไปนี้ โดยการใช้สิทธิต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และข้อจำกัดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล

(ก) ท่านอาจได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือร้องขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้

(ข) ท่านอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดยอุปกรณ์อัตโนมัติหรือเครื่องมือ หรือให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

(ค) ท่านอาจจะโต้แย้งการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเฉพาะเมื่อเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรง

(ง) ท่านอาจร้องขอให้มีการทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรานั้นไม่สามารถสื่อถึงท่านได้ และ/หรือ

(จ) ท่านอาจร้องขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


10. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ อีเมล  th-cs@asian-bridge.com


11. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรดอ่านเงื่อนไขการให้การบริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดการรับผิดที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ